Photography Courtesy: Joel Chester Fildes
News

The Audience Agency legacy work in Wales

The Audience Agency and Cardiff based consultant Carol Jones will be delivering a range of legacy initiatives and support for Welsh arts and cultural organisations following the closure on 31 March 2014 of Audiences Wales.

The Board of The Audience Agency responded to a request from Audiences Wales to work with them on securing legacy work once closure had been decided upon. As a result from April onwards, Carol will provide and coordinate services drawing on the wider teams and expertise of The Audience Agency staff. This will protect and extend a number of programmes funded by local authority and development agency partners which are in the process of being transferred to The Audience Agency.

The initial range of support will include: networking events; strategic marketing support; training;  primary research;  consultancy services and access to profiling and analytics. This will be developed and added to with feedback from clients and consortia across Wales. The intention is to provide continuation of important training and capacity development issues in the immediate aftermath of the sudden demise of Audiences Wales.

Ivan Wadeson, Executive Director of The Audience Agency stated: ‘We were extremely sorry to hear that Audiences Wales has closed. It is a sad loss of a not-for-profit national agency, with long-formed and strong roots across Wales. For the last month we have worked with senior colleagues at the agency to preserve a number of key initiatives in 2014. We cannot replace this key part of the infrastructure but we can provide a degree of targeted support in their absence.’

Carol Jones is an independent cultural consultant, trainer and lecturer. She has considerable experience of working in the arts and cultural sectors across Wales and is currently developing a new resource for Arts Council Wales aimed at giving project grant applicants the tools and guidance they need to plan, improve and deliver their marketing and audience development activity.

She is known for her dynamic and creative approach to partnership working and has a passion for collaborative working to support businesses to become more sustainable.

 

Yr Audience Agency yn parhau â’r gwaith yng Nghymru

Yn dilyn diflaniad Cynulleidfaoedd Cymru ar 31 Mawrth 2014 bydd The Audience Agency a’r ymgynghorydd Carol Jones – sydd wedi ei lleoli yng Nghaerdydd – yn darparu rhychwant o gefnogaeth a mentrau y maent wedi eu hetifeddu oddi wrth Cynulleidfaoedd Cymru.

Ymatebodd Bwrdd The Audience Agency i gais gan Gynulleidfaoedd Cymru i weithio gyda nhw er mwyn sicrhau bod y gwaith sydd ar y gweill ganddynt yn parhau er gwaetha’r penderfyniad fod y corff i ddod i ben. O ganlyniad, o fis Ebrill ymlaen, bydd Carol yn darparu a chyd-lynu gwasanaethau a fydd yn galw ar dimau ehangach ac arbenigedd staff The Audience Agency. Bydd hyn yn diogelu ac ymestyn nifer o raglenni a gyllidir gan awdurdodau lleol a phartneriaid sy’n asiantaethau datblygu ac sydd ar fin cael eu trosglwyddo draw at The Audience Agency.

Bydd rhychwant cychwynnol y gefnogaeth yn cynnwys: digwyddiadau rhwydweithio; cefnogaeth marchnata strategol; hyfforddiant;  ymchwil gynradd;  gwasanaethau ymgynghorol  a mynediad at broffilio a dadansoddi. Bydd hyn yn cael ei ategu a’i feithrin gan adborth oddi wrth ein cleientiaid a chonsortia led-led Cymru. Y nod yw parhau i ddarparu darpariaeth hyfforddiant a meithrin gallu bwysig er gwaethaf difodiant annhymig Cynulleidfaoedd Cymru.

Dywedodd Ivan Wadeson, Cyfarwyddwr Gweithredol The Audience Agency: ‘Roeddem yn hynod siomedig o glywed bod Cynulleidfaoedd Cymru wedi dod i ben. Mae’n hynod drist bod asiantaeth genedlaethol heb fod ar gyfer gwneud elw, gyda gwreiddiau cryfion a hir-sefydledig led-led Cymru, wedi dod i ben. Dros y mis diwethaf, rydym wedi bod yn cyd-weithio gyda chyd-weithwyr hŷn o’r asiantaeth er mwyn cadw nifer o’i prif fentrau ar gyfer 2014. Fedrwn ni ddim darparu’r elfen allweddol a ddarparent i’r is-adeiledd ond o leiaf bydd modd i ni ddarparu rhywfaint o gefnogaeth wedi ei dargedu yn ei habsenoldeb’

Mae Carol Jones yn ymgynghorydd diwylliannol annibynnol, yn hyfforddwr a darlithydd. Mae ganddi gryn brofiad o weithio ym maes y celfyddydau a diwylliant led-led Cymru ac ar hyn o bryd mae wrthi’n datblygu adnodd newydd ar gyfer Cyngor Celfyddydau Cymru sydd â’r nod  o roi’r cyfarwyddyd a’r offer angenrheidiol i ymgeiswyr am grantiau prosiect er mwyn iddynt fedru cynllunio, gwella a gwireddu eu gweithgarwch marchnata a meithrin cynulleidfa.

Mae’n adnabyddus am ei dynesiad creadigol a bywiog tuag at weithio mewn partneriaethau ac yn angerddol o blaid gweithio cydweithredol er mwyn cefnogi busnesau i ddod yn fwy cynaladwy.

 

Carol Jones
Associate Manager Wales / Rheolwr Cyswllt Cymru
07885 367848
carol.jones@theaudienceagency.org